Stratford-upon-Avon, 24/09-29/09/2017


Den andra undervisningsaktiviteten för CultureShake vid the Shakespeare Birthplace Trust i Stratford ägde rum från 5/09/2017 till 29/09/2017.

Mål

Målet med denna aktivitet var att fortsätta att arbeta på projektets produkter vid autentiska platser i Stratford såsom Shakespeares födelsehus och eller arkiven med hans samlade verk. Deltagarna arbetade med sina frågor tillsammans med akademiska experter, skådespelare och teaterpedagoger. Dessa sammanställdes från början under förberedelsefasen. Medan fokus för aktiviteten C1 i Singen var A Midsummernights Dream, fokuserade aktiviteten C2 istället på The Tempest. Flykt, exil och livet i ett främmande land utgjorde de centrala ämnena för denna del.

Projektmål för utbildningsaktiviteten

  • Ska en brygga mellan teori och praktik inom området för kulturkänslig undervisning
  • Utveckla och främja digital kompetens
  • Främja språkkunnighet
  • Främja flerspråkighet
  • Utveckla en europeisk dimension av utbildning genom fokus på flerspråkighet
  • Samarbete inom transnationell och transdisciplinär didaktik
  • Stöd till rörlighet för lärare och studenter
  • Öka Cultureshakes nyligen startade Erasmus mobilitet för studenter vid University of Education Karlsruhe vid Shakespeare Birthplace Trust i Stratford

Innehållsligt koncept

Det innehållsliga konceptet följer samma beskrivning som i aktiviteten i C1, Singen. Aktivitet C2 i Stratford utgår från samma grundläggande idé om att språkstudenter med flyktingbakgrund som deltar i projektet inte ska ses som undantag. Detta uppnås med hjälp av digital inlärning och undervisning. Flyktingar utan resetillstånd kunde delta med hjälp av live streaming. För att inte få denna åtgärd att framstå som en särskils anpassning, gjordes live-streamingen tillgänglig för hela skolenheten. Även studenter som flyttat till andra kontinenter med sina familjer kunde delta i projektet genom digitala plattformar som exempelvis eTwinning och Alfresco. Fokus är inte är på att resa eller på internationellt utbyten utan snarare på att skapa produkter genom samarbete. På så vis är före detta deltagare fortfarande digitalt uppkopplade till projektet och på samma vis är inte heller deltagare med flyktingbakgrund uteslutna eller åsidosatta.

Didaktik och metodik kommer att verka ihop i ett transnationell och transdisciplinär format. Projektets parter hade redan planerat aktiviteterna för denna veckan två år i förväg under samma tid som kontraktets inledningsfas. Sedan projektets officiella start (01/09/2016) blev konceptet ytterligare definierat, utvärderat och utvidgat. Samtal med workshopledarna och utforskandet av den extra-kurrikulära inlärningsmiljön ägde rum under förberedelserna i Stratford under det andra transnationella projektmötet (10/07 till 12/07/2017).

Deltagare

Återigen deltog elever från Stiftelsen The English School Gothenburg (ESG) i Sverige och Friedrich-Wöhler Gymnasium (FWG) i Tyskland i aktivitet C2 i Stratford. Dr Annette Deschner (University of Education, Karlsruhe) och Lisa Peter (föreläsare vid the Shakespeare Birthplace Trust Stratford, UK) ledde aktiviteten akademiskt. Ariane Ros och Anna-Katharina Schmitz, båda studenter vid the University of Education in Karlsruhe, genomförde videodokumentationen av aktiviteten. Lisa Peters planerade i detalj den omfattande organisationen på plats vid Shakespeare Birthplace Trust. På detta sätt kunde alla deltagare känna sig bekväma och delta i utbytet med den autentiska inlärningsmiljön.

 

Följande aktiviteter ägde rum under veckan.

Måndag, 25 September 2017

På Henley Street vid Shakespeare Birthplace Trust Lisa välkomande oss Lisa Peter i Queen Elisabeth Hall. Hon förberedde oss för den kommande veckan. Lisa Peter och hennes team vis Shakespeare Birthplace Trust ledde aktiviteterna under veckan på en mycket hög innehållslig- och organisationsnivå. Lisa Peters interaktiva presentation om Shakespeares The Tempest introducerade oss i ämnet som aktiviteten i Stratford skulle fokusera på.

Efteråt utforskade vi Shakespeares födelsehus och de vardagliga levnadsvillkorer för honom och människor under den Elizabethanska Eran. Här följer några intryck från detta:

“A horse, a horse, a kingdom for a horse”: under eftermiddagen studerade Sarah Horner´s workshop om språk och vers exempel från Shakespeares verk. Målet blev härmed att utöka förståelsen av en text även helt utan språkliga förkunskaper. Studenterna skulle inse att textens budskap kan (och måste) förstås utan att man förstår engelska, att man kan ge den liv inte bara genom att citera den, utan genom att istället sända budskapet genom artikulering och koppla samman texten med kroppen. Detta koncept följer flerspråkig didaktik och kan implementeras av studenter under projektets lopp som en metod för att skapa material för kamratundervisning.

Under läsning av kortversionen av Shakespeares The Tempest spelades pjäsens figurer kortfattat upp av personer genom att använda Richard Martins sagoberättarmetod. Efter detta första möte med texten lade sig studenterna ned på golvet och lät sig där inspireras av musik. Musiken gav de hjälp till att fundera ut hur den första scenen i pjäsen kunde skildras fysiskt.

 

Tisdag, 26 September 2017

Morgonen inleddes med en metodiskt förberedd presentation av Lisa Peter om Shakespeare´s teaterarkitektur. Studenterna fick möjlighet att glida in i olika skådespelarroller i ett spel.

Efter detta fick Sarah Horner´s workshop med namnet ”The Tempest – Exil och Dramatiska uttryck. Denna guidade studenterna till projektets centrala ämne ”hemma”: studenterna skulle föreställa sig känslan av att tvingas lämna sitt hemland – detta utifrån en serie intensiva frågor. Sarah Horner grävde allt djupare i ett emotionellt rike: Varför fördrevs vi? Hur känns det? Kan vi återvända hem? Föreställ dig ditt hem. Varför tvingades du lämna det? Hur ska du återvända? Föreställ dig att du är i ett främmande land. Vad känner du? Med inspiration från dessa frågor skulle studenterna sedan välja en rollfigur från pjäsen, ex. Prospero, Miranda, Trinculo, och hur de skulle vilja gestalta denna. Studenter grupperade karaktärerna efter deras status och makt. Olika åsikter om detta diskuterades. Genom denna metod gjordes studenterna mer vana vid ämnena och mekanismerna omkring flykt och exil.

Under visningen av arkiven i Shakespeare Birthplace Trust gav Madeleine Cox figurerna i verken mellan sidorna liv. På samma vis som projektteamet förvånades under förberedelserna, imponerades studenterna under guidningen av de gömda skatterna från vida världen. Böckers materiella värde förvånade många och påminde om en första utgåvas höga värde.

Eftersom bara mindre grupper kunde guidas i arkiven fick denna fas delas upp. Läsrummet användes för att slå upp begrepp i CUSHAs onlineordbok och revidera de olika utgåvorna på de ursprungliga originalspråken och modersmålen. Dessa hämtades till läsrummet av anställda vid Shakespeare Birthplace Trust.

Efter detta fick studenterna dyka ned i Prosperos värld med hjälp av de omgivande böckerna och läsa GeoCache mysterierna. Grupperna av féer från Geocachen ”Fairies Singen” från den första aktiviteten behölls för att skapa en klar koppling. Lösningarna kunde finnas med hjälp av den flerspråkiga utgåvan av The Tempest i läsrummer.

 

Onsdag, 27 September 2017

Studenterna implementerade metoderna från tidigare dagars workshoppar i lektionsmaterialet för kamratundervisning.

I den fjärde akten av The Tempest underhåller Prospero kärleksparet Miranda och Ferdinand med en maskerad lek. Roxanne Bennis invigde studenterna i Renässansdansens värld. De fick inte bara lära sig dansstegen utan även många intressanta fakta. Dans under Shakespeares tid betraktades som en idrott. Drottning Elisabeth lär ha dansat tre gilliarder för frukost varje dag.

På eftermiddagen förberedde Anjna Chouhan gruppen för Coriolanus; en kvällsföreställning av the Royal Shakespeare Company.

Lyn Darnley arbetade med studenterna med röstbyggande i sin workshop ”Voice Class” och kombinerade sina övningar med flerspråkig didaktik.

I egenskap av framgångsrik man från Londonteatern kunde Shakespeare bli rik och uppföra en imponerande herrgård inte långt från sitt födelsehus. New Place designades om av The Shakespeare Birthplace Trust. Herrgården använde inte som ett vanligt museum för allmänheten utan skildrar Shaespeares liv genom konst.

Efter besöket vid New Place började kvällen med Coriolanus.

 

Torsdag, 28 September 2017

Anjna Chouhan diskuterade den långa teaterkvällen som varit full av intriger och maktspel och reviderade samtidigt stycket med deltagarna. Efteråt utökades inläggen i Cushas online-ordbok ytterligare med hjälp av.

Sarah Horner förberedde studenterna på att spela upp nyckelscener från Shakespeares the Tempest under eftermiddagen på födelseplatsens trädgårdsscen inför en publik.

Under tiden filmade projektteamet en video för det kommande Intressent-webinariumet. Detta skulle visa produkterna och framåtskridandet under den andra aktiviteten. Ariane Rose och Anna-Katharina Schmitz, studenter vid University of Education Karlsuhe, dokumenterade undervisningsaktiviteten i Stratford.

Manliga och kvinnliga skådespelare från Shakespeares Birthplace Trust leker på scenen i trädgården tillhörande The Shakespeare Birthplace Trust. En replik från Shakespeares verk ropas ut och scenen kommer att spelas upp ad hoc. Besökarna vid Shakespeare Birthplace Trust inkluderas i leken och blir på så vis exempelvis bron mellan Pyramus och Thisbe.

Scenen används i alla väder. Skådespelarna kan värma upp i samlingsrummet där te-damerna bjuder på varmt te. Under vår vecka kunde vi vara där under te-raster. Studenterna hade på så sätt tillgång till skådespelarna och kunde kommunicera med dem.

Sarah Horner uppehöll spänningen i gruppen från repetitioner till föreställningen på trädgårdsscenen. Där strandade de, omfamnade av havets vågor och reciterade sin berättelse om flykt och livet på en främmande ö för människor från hela världen.

The Tempest, Shakespeares sista verk, slutade vid hans grav. Geocachen ledde oss dit via otaliga stationer i Shakespeares liv och tider.

 

Fredag, 29 September 2017

Shakespeare’s verk lever vidare på samma färgglada vis som föreställningen Much Ado About Nothing vid Globe Theatre i London.


Nyheter

Överblick